Allmänna villkor och användningsvillkor

Syftet med dessa allmänna villkor för användning (nedan kallade "allmänna villkor") är att definiera villkoren för användarens åtkomst till och användning av webbplatsen (nedan kallad "webbplatsen").
Dessa allmänna användarvillkor, som anges nedan, gäller för användningen av webbplatsen som finns i Frankrike och är tillgänglig på www.clevercare.info eller via en app. på en mobiltelefon, surfplatta eller dator (nedan kallad "webbplatsen").

Definitioner

"Skapelse(r)": Alla texter, kommentarer, titlar, fotografier, ljud, bilder, data, ritningar, animerade sekvenser med eller utan ljud, videor, programvara och illustrationer som visas på Webbplatsen.
"Märken": clevercare.info-varumärken, särskiljande tecken och/eller logotyper, underhållssymboler, ...
"Webbplatsens ägare": Denna Webbplats ägs av GINETEX, International Textile Care Labelling Group.
"Funktioner": avser alla Funktioner som tillhandahålls registrerade eller oregistrerade Användare, tillgängliga via Webbplatsen, i deras nuvarande och framtida versioner, samt eventuella ändringar som de kan genomgå.
"Webbplats": avser den webbplats som är tillgänglig från webbadressen www.clevercare.info eller någon annan webbadress som kan ersättas av den.
"Användare": avser alla personer som använder Webbplatsen eller någon av de tjänster som erbjuds på Webbplatsen.

Godkännande och ändring av GTCU

Tillgång till och användning av Webbplatsen förutsätter godkännande av och efterlevnad av de allmänna villkoren. Genom att surfa på denna Webbplats förutsätts du, i din egenskap av Användare, vara bekant med de Allmänna villkoren och acceptera dem förbehållslöst.
På grund av Webbplatsens och de erbjudna Funktionernas föränderliga natur kan vi komma att ändra de Allmänna villkoren. Du rekommenderas därför att läsa den senaste versionen av de allmänna villkoren, som du när som helst kan komma åt på webbplatsen, innan du surfar.

Hur du får tillgång till webbplatsen och dess funktioner

Webbplatsen är kostnadsfritt tillgänglig för alla användare med tillgång till Internet.
De tjänster som erbjuds av Webbplatsen inkluderar, men är inte begränsade till:
- ta reda på innebörden av GINETEX vårdsymboler;
- besvara en frågesport,
- få tillgång till en rad information och råd om skötsel av textilprodukter för allmänheten;
- ta reda på vad som händer i textilvårdsvärlden.

Personuppgifter

För information om behandlingen av dina personuppgifter, se sidan Sekretesspolicy.

Immateriella och industriella rättigheter - upphovsrätt

Webbplatsen utgör ett verk som skyddas av gällande lagar om immateriella rättigheter.

Inget tillhandahållande av dessa Allmänna Villkor, eller tillgång till Webbplatsen och/eller Tjänster, innebär någon överföring av äganderätten till Know-How eller någon annan immateriell och/eller industriell äganderätt från GINETEX till Användaren. Ingen rättighet eller licens avseende någon patentansökan, patent eller någon annan äganderätt beviljas, direkt eller indirekt, till Användaren enligt detta avtal.

Användaren kan därför inte hävda någon rätt till eller avseende Know-How eller någon annan immateriell och/eller industriell rättighet som tillhör GINETEX och ska avstå från att göra intrång i den, helt eller delvis, direkt eller indirekt.

Innehållet på Webbplatsen, och i synnerhet ljud, bilder, fotografier, videor, skrifter, texter, animationer, program, grafisk charter, verktyg, databaser, programvara etc. skyddas av bestämmelserna i lagen om immateriell äganderätt och tillhör GINETEX.

Webbplatsen och dess innehåll skyddas av den franska lagen om immateriella rättigheter, i synnerhet av upphovsrätt, designrättigheter och varumärkesrättigheter.

Alla andra rättigheter är förbehållna.

Användare samtycker uttryckligen till att inte ladda upp, ladda ner, kopiera, ändra, anpassa, förvränga, integrera, publicera, registrera, skicka, överföra eller göra tillgängligt något innehåll som bryter mot upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemlighet eller andra immateriella och/eller industriella äganderätter. I synnerhet åtar sig Användaren att inte ladda ner någon Data som GINETEX lagt ut online eller gjort tillgänglig, direkt eller indirekt, på Webbplatsen, med undantag för sådan Data som GINETEX uttryckligen angett som nedladdningsbar.

Användaren åtar sig att respektera tredje parts immateriella rättigheter, oavsett form, inklusive kod (HTML, CSS, JavaScript, etc.).

Utan att begränsa omfattningen av övriga bestämmelser i detta avtal är namnet "GINETEX", logotyper, Webbplatsen, domännamn, namn och alla andra varumärken och/eller handelsnamn som finns på Webbplatsen varumärken, handelsnamn eller tjänstemärken som tillhör GINETEX (tillsammans "Märkena").

Användaren förbinder sig att inte visa eller på något sätt använda något av Märkena utan föregående skriftligt medgivande från GINETEX Alla andra varumärken, tjänstemärken, logotyper och handelsnamn från tredje part som förekommer på Webbplatsen tillhör sina respektive ägare. Ingen överföring eller upplåtelse av rättigheter under Märkena görs eller ska vara underförstådd genom någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor eller genom någon annan bestämmelse på Webbplatsen, och alla rättigheter till Märkena förbehålls GINETEX eller respektive ägare.

Användarens ansvar

Användarna är ensamma ansvariga för sin användning av Webbplatsen och, i förekommande fall, Tjänsterna.

Användarna bekräftar uttryckligen att användningen av webbplatsen och/eller dess tjänster sker på deras egen risk. De uppgifter som erhålls när du använder webbplatsen och/eller dess tjänster tillhandahålls "i befintligt skick" och görs tillgängliga utan någon annan garanti, representation, villkor eller åtagande annat än juridiska och regleringsmässiga garantier.
Användaren förbinder sig att inte använda webbplatsen för att begå någon olaglig handling som kan kränka tredje parts rättigheter och intressen, eller som kan skada, överbelasta, inaktivera, misskreditera eller förstöra webbplatsen. På samma sätt förbinder sig Användaren att inte begå någon handling eller åtgärd på denna Webbplats som kan skada namnet och bilden av Webbplatsens ägare, deras märken och/eller logotyper, och de och/eller deras partners.
Användaren förbinder sig att inte på något sätt skicka eller överföra innehåll som är olagligt, kränker tredje parts rättigheter, är uppenbart olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, utgör trakasserier, ärekränkande, förolämpande, vulgärt, obscent, inkräktar på någon annans privatliv, hatiskt, rasistiskt, på något sätt skadligt för minderåriga eller på annat sätt förkastligt, och garanterar Webbplatsägarna i detta avseende.
Alla Användare åtar sig att i allmänhet följa de uppföranderegler som accepteras på Internet och i synnerhet att :
- respektera de vanliga reglerna för artighet;
- respektera webbplatsens tema och skriva alla meddelanden i tydliga, läsbara termer;
- avstå från att samla in, lagra och/eller sprida andras personuppgifter eller från att sprida deras personuppgifter utan tillstånd;
- inte ägna sig åt "spamming", dvs. att skicka samma meddelanden flera gånger till flera andra användare
- inte distribuera eller använda datorprogram med destruktiva funktioner, såsom virus, maskprogram, trojanska hästar eller robotar utformade för att rulla eller visa flera skärmar, eller någon annan aktivitet utformad för att störa onlinekommunikation;
- inte använda webbplatsen för kommersiella ändamål, i synnerhet inte för marknadsföringsändamål, och i allmänhet inte erbjuda produkter och tjänster för direkt eller indirekt ersättning.
Vissa av webbplatsens funktioner gör det möjligt för användare att dela innehåll på sociala nätverk och/eller med sina kontakter genom att skicka det via e-post. Användaren är ensam ansvarig för sådan delning och sändning, i synnerhet när det gäller att skicka innehåll till minderåriga eller använda sina kontakters e-postadresser.
GINETEX ansvarar för behandlingen av personuppgifter inom ramen för sin verksamhet och med förbehåll för den information som behandlas och/eller lagras.

Användning av råd

All användning av de råd som publiceras på webbplatsen är användarens eget ansvar.
Webbplatsägaren garanterar inte resultaten av användningen av råd eller annan information som sprids på webbplatsen, inte heller att den kommer att uppfylla internetanvändarnas eller andras förväntningar eller att resultaten kommer att vara korrekta och tillförlitliga.
Följaktligen kan GINETEX inte hållas ansvarigt i detta avseende.

Webbplatsägarens ansvar

Vi använder alla rimliga medel som står till vårt förfogande för att säkerställa kvalitativ åtkomst till Webbplatsen och/eller Funktionerna. Webbplatsen är tillgänglig 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, utom i händelse av force majeure eller en händelse utanför vår kontroll, och med förbehåll för eventuella avbrott och underhållsåtgärder som är nödvändiga för att Webbplatsen ska fungera smidigt. Dessutom kan vi inte hållas ansvariga för eventuella fel i nätverket och/eller servrarna eller någon annan händelse utanför vår kontroll, som kan förhindra eller försämra åtkomsten till Webbplatsen och/eller Funktionerna.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, hela eller delar av denna Webbplats och/eller Funktionerna, utan föregående meddelande, för att utföra underhåll, eller av någon annan anledning, utan att avbrottet ger upphov till någon skyldighet eller ersättning. Inom ramen för vad som är tillåtet enligt lag ger Webbplatsägarna ingen garanti, implicit eller explicit, avseende driften av och/eller innehållet på Webbplatsen, och i synnerhet avseende tips och andra råd på Webbplatsen, som endast tillhandahålls i informationssyfte. Webbplatsens ägare kan inte hållas ansvariga för någon skada, direkt eller indirekt, kommersiell eller annan, till följd av användningen av webbplatsen, informationen på webbplatsen eller faktorer utanför deras kontroll, och i synnerhet inte för skador som kan drabba din tekniska miljö, såsom din webbläsare, programvara, utrustning, nätverk (modem, telefon etc.) och all utrustning som används för att få tillgång till eller använda webbplatsen, samt din personliga egendom.

Hypertext-länkar

Om inte annat anges kräver länkar till andra webbplatser skriftligt förhandsgodkännande från webbplatsens ägare. Webbplatsen kan förse Användaren och tredje part med länkar till andra webbplatser eller andra Internetkällor.
Webbplatsens ägare kontrollerar inte dessa webbplatser och kan inte hållas ansvariga eller bära något ansvar för innehåll, reklam, produkter, tjänster eller annat material som finns tillgängligt på dessa webbplatser från tredje part.
Webbplatsens ägare ska inte hållas ansvariga för någon skada och/eller förlust, vare sig faktisk eller påstådd, som uppstår på grund av eller i samband med användning av eller förlitande på innehållet på tredje parts webbplatser eller de varor och tjänster som finns tillgängliga på sådana tredje parts webbplatser.
Användaren är ansvarig för och bär alla risker i samband med användningen av innehållet på webbplatsen, i synnerhet när han förlitar sig på innehållets aktualitet, användbarhet eller fullständighet. Om en länk leder användaren till olagligt innehåll, i strid med fransk lag, måste användaren avbryta sin konsultation av den berörda webbplatsen, annars kommer de att drabbas av de påföljder som föreskrivs i fransk lag eller är ansvariga för rättsliga åtgärder som vidtas mot användaren. I detta fall uppmanar vi användaren att omedelbart informera webbplatsens ägare och de behöriga myndigheterna.

Bevarande och arkivering

Webbplatsens ägare kommer att behålla eller låta behålla en kopia av det innehåll som överförs via Webbplatsen i sina datasystem för arkiveringsändamål, i enlighet med de regler som är tillämpliga i detta avseende.

Tillämplig lag - Övrigt

Dessa villkor regleras av fransk lag.
Om du använder webbplatsen utanför franskt territorium tar du på dig det fulla ansvaret och åtar dig att följa gällande lokala lagar. Alla anspråk som rör denna Webbplats och/eller dess användning regleras av fransk lag. Du samtycker till att alla rättsliga förfaranden, som direkt eller indirekt är relaterade till denna webbplats, ska omfattas av de franska domstolarnas jurisdiktion.
Webbplatsens ägare förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder mot personer som agerar på ett sätt som kan anses vara olagligt eller otillåtet eller i strid med dessa villkor.
Om någon av klausulerna i dessa användarvillkor befinns vara olaglig, ogiltig och/eller ogenomförbar, ska de återstående klausulerna förbli opåverkade.
Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och Webbplatsens ägare med avseende på alla aspekter av din användning av denna Webbplats.

Tvister

I händelse av klagomål och/eller tvist eller meningsskiljaktighet förbinder sig användaren att söka en uppgörelse i godo med den person som han eller hon talar med, innan ärendet förs till domstol och/eller myndigheter.

Skicka detta till en vän