Všeobecné podmínky používání

Účelem těchto Všeobecných podmínek používání (dále jen "VOP") je definovat podmínky přístupu na stránky (dále jen "stránky") a jejich používání uživatelem.
Tyto VOP, jak jsou uvedeny níže, se vztahují na používání webových stránek umístěných ve Francii a přístupných na adrese www.clevercare.info nebo prostřednictvím aplikace. v mobilním telefonu, tabletu nebo počítači (dále jen "stránky").

Definice

"Creation(s)": Veškeré texty, komentáře, názvy, fotografie, zvuky, obrázky, data, kresby, animované sekvence se zvukem nebo bez něj, videa, software a ilustrace, které se objevují na Stránkách.
"Značky": clevercare Značky: .info značky, rozlišovací znaky a/nebo loga, symboly údržby, ...
"Vlastník stránek": Tyto stránky jsou majetkem společnosti GINETEX, mezinárodní skupiny pro označování textilií.
"Funkce": označuje všechny funkce poskytované registrovaným i neregistrovaným uživatelům, které jsou přístupné prostřednictvím Stránek, v jejich současných i budoucích verzích, jakož i veškeré změny, kterými mohou projít.
"Stránka": odkazuje na stránku přístupnou z adresy URL www.clevercare.info nebo z jakékoli jiné adresy URL, která ji může nahradit.
"Uživatel(é)": odkazuje na jakoukoli osobu, která používá Stránky nebo některou ze služeb nabízených na Stránkách.

Přijetí a úprava VOP (všeobecných podmínek použití)

Přístup na Stránky a jejich používání je podmíněno přijetím a dodržováním VOP. Prohlížením těchto stránek se předpokládá, že jste se jako uživatel seznámili s VOP a bez výhrad je přijímáte.
Vzhledem k vyvíjející se povaze Stránek a nabízených funkcí můžeme VOP upravit. Doporučujeme vám proto, abyste se před prohlížením stránek seznámili s nejnovější verzí VOP, která je kdykoli k dispozici na Stránkách.

Jak přistupovat ke stránkám a jejich funkcím

Stránky jsou přístupné zdarma každému uživateli s přístupem k internetu.
Služby nabízené na Stránkách zahrnují mimo jiné:
- zjištění významu symbolů péče GINETEX;
- odpovědi na kvíz,
- přístup k řadě informací a rad o péči o textilní výrobky pro širokou veřejnost;
- zjištění, co se děje ve světě péče o textil.

Osobní údaje

Informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete na stránce Zásady ochrany osobních údajů.

Duševní a průmyslové vlastnictví - autorská práva

Stránky představují dílo chráněné platnými zákony o duševním vlastnictví.

Žádné poskytnutí těchto VOP ani přístup na Stránky a/nebo Služby neznamená převod vlastnického práva k know-how nebo jakéhokoli jiného práva duševního a/nebo průmyslového vlastnictví společnosti GINETEX na Uživatele. Na základě těchto VOP se Uživateli přímo ani nepřímo neuděluje žádné právo ani licence ve vztahu k patentové přihlášce, patentu nebo jakémukoli jinému vlastnickému právu.

Uživatel si proto nesmí nárokovat žádné právo na Know-How nebo jakékoli jiné právo duševního a/nebo průmyslového vlastnictví společnosti GINETEX nebo právo s ním související a zdrží se jejich přímého či nepřímého porušování, ať už v plném rozsahu nebo částečně.

Obsah stránek, zejména zvuky, obrázky, fotografie, videa, písemnosti, texty, animace, programy, grafické listiny, pomůcky, databáze, software atd. jsou chráněny ustanoveními zákoníku duševního vlastnictví a patří společnosti GINETEX.

Stránky a jejich obsah jsou chráněny francouzským zákoníkem duševního vlastnictví, zejména autorskými právy, právy k průmyslovým vzorům a právy k ochranným známkám.

Všechna ostatní práva jsou vyhrazena.

Uživatelé výslovně souhlasí s tím, že nebudou nahrávat, stahovat, kopírovat, upravovat, přizpůsobovat, zkreslovat, integrovat, zveřejňovat, registrovat, odesílat, přenášet nebo zpřístupňovat žádný obsah, který porušuje autorská práva, patenty, ochranné známky, obchodní tajemství nebo jiná práva duševního a/nebo průmyslového vlastnictví. Uživatelé se zejména zavazují, že nebudou stahovat žádná data umístěná online nebo zpřístupněná společností GINETEX přímo či nepřímo na Stránkách, s výjimkou těch, která společnost GINETEX výslovně uvedla jako data ke stažení.

Uživatelé se zavazují respektovat práva duševního vlastnictví třetích stran v jakékoli formě, včetně jakéhokoli kódu (HTML, CSS, JavaScript atd.).

Aniž by tím byl omezen rozsah ostatních ustanovení tohoto dokumentu, název "GINETEX", loga, Stránky, názvy domén, jména a všechny ostatní ochranné známky a/nebo obchodní názvy obsažené na Stránkách jsou ochrannými známkami, obchodními názvy nebo značkami služeb společnosti GINETEX (dále společně jen "Značky").

Uživatel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu společnosti GINETEX nebude žádným způsobem zobrazovat ani používat žádnou ze Značek Všechny ostatní ochranné známky, servisní značky, loga a obchodní názvy třetích stran, které se na Stránkách objevují, jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Žádným ustanovením těchto VOP ani jiným ustanovením obsaženým na Stránkách nedochází k převodu nebo udělení práv k Ochranným známkám, ani to z nich nevyplývá, a veškerá práva k Ochranným známkám si vyhrazuje společnost GINETEX nebo příslušní vlastníci.

Odpovědnost uživatele

Uživatelé nesou výhradní odpovědnost za používání Stránek a případně Služeb.

Uživatelé výslovně berou na vědomí, že Stránky a/nebo jejich služby používají na vlastní nebezpečí. Údaje získané při používání Stránek a/nebo jejich služeb jsou poskytovány "tak, jak jsou", a jsou zpřístupněny bez jakýchkoli dalších záruk, prohlášení, podmínek nebo závazků, kromě zákonných a regulačních záruk.
Uživatel se zavazuje nepoužívat Stránky k žádnému protiprávnímu jednání, které by mohlo porušit práva a zájmy třetích osob nebo které by mohlo poškodit, přetížit, vyřadit, zdiskreditovat nebo zničit Stránky. Stejně tak se Uživatel zavazuje, že se na těchto Stránkách nedopustí žádného jednání nebo činnosti, která by mohla poškodit jméno a pověst Vlastníků Stránek, jejich Značek a/nebo loga a Značek a/nebo loga jejich partnerů.
Uživatel se zavazuje, že nebude zasílat ani přenášet jakýmkoli způsobem jakýkoli obsah, který je nezákonný, porušuje práva třetích osob, je zjevně protiprávní, škodlivý, výhružný, urážlivý, představuje obtěžování, hanlivý, urážlivý, vulgární, obscénní, zasahující do soukromí jiných osob, nenávistný, rasistický, jakýmkoli způsobem poškozující nezletilé nebo jinak zavrženíhodný, a v tomto ohledu ručí Majitelům stránek.
Všichni uživatelé se zavazují obecně dodržovat pravidla chování přijatá na internetu a zejména :
- dodržovat obvyklá pravidla zdvořilosti;
- respektovat téma stránek a psát všechny zprávy srozumitelně a čitelně;
- zdržet se shromažďování, ukládání a/nebo šíření osobních údajů jiných osob nebo šíření jejich osobních údajů bez oprávnění;
- nezapojovat se do "spamování", tj. zasílání stejných zpráv vícekrát mnoha dalším uživatelům;
- nešířit ani nepoužívat počítačové programy s destruktivními funkcemi, jako jsou viry, červy, trojské koně nebo roboty určené k posouvání nebo zobrazování více obrazovek, ani jiné činnosti určené k narušení online komunikace;
- nepoužívat stránky ke komerčním účelům, zejména k propagačním účelům, a obecně nenabízet produkty a služby za přímou nebo nepřímou odměnu.
Některé funkce Stránek umožňují Uživatelům sdílet obsah na sociálních sítích a/nebo se svými kontakty zasláním e-mailem. Za takové sdílení a zasílání je odpovědný výhradně Uživatel, zejména pokud jde o zasílání obsahu nezletilým osobám nebo používání e-mailových adres jeho kontaktů.
V rámci svého zásahu a s ohledem na zpracovávané a/nebo ukládané informace je společnost GINETEX odpovědná za zpracování osobních údajů.

Využití poradenství

Za jakékoli použití rad zveřejněných na těchto stránkách odpovídá výhradně uživatel.
Majitel stránek nezaručuje výsledky použití rad nebo jiných informací šířených na těchto stránkách, ani to, že splní očekávání uživatelů internetu nebo jiných osob, ani to, že výsledky budou přesné a spolehlivé.
Společnost GINETEX proto nemůže být v tomto ohledu činěna odpovědnou.

Odpovědnost vlastníků stránek

Používáme všechny přiměřené prostředky, které máme k dispozici, abychom zajistili kvalitní přístup ke Stránkám a/nebo Funkcím. Stránky jsou přístupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, s výjimkou případů vyšší moci nebo událostí, které nemůžeme ovlivnit, a s výhradou případných poruch a údržbových prací nezbytných pro bezproblémový provoz Stránek. Dále nemůžeme nést odpovědnost za jakoukoli poruchu sítě a/nebo serverů nebo jakoukoli jinou událost mimo naši kontrolu, která může znemožnit nebo zhoršit přístup ke Stránkám a/nebo Funkcím.
Vyhrazujeme si právo kdykoli dočasně nebo trvale upravit nebo přerušit celou Stránku a/nebo její část a/nebo Funkce, a to bez předchozího upozornění, za účelem provedení údržby nebo z jakéhokoli jiného důvodu, aniž by toto přerušení vedlo k jakýmkoli závazkům nebo náhradám. V mezích zákonem povoleného rozsahu neposkytují majitelé stránek žádnou záruku, ať už implicitní nebo explicitní, týkající se provozu a/nebo obsahu stránek, a zejména tipů a dalších rad na stránkách, které jsou poskytovány pouze pro informační účely. Majitelé stránek nemohou být činěni odpovědnými za jakékoli škody, přímé či nepřímé, obchodní či jiné, vzniklé v důsledku používání stránek, informací obsažených na stránkách nebo prvků, které jsou mimo jejich kontrolu, a zejména za jakékoli škody, které mohou vzniknout vašemu technickému prostředí, jako jsou vaše mobilní prohlížeče, software, zařízení, sítě (modemy, telefon atd.) a jakékoli zařízení používané k přístupu na stránky nebo jejich používání, jakož i vašemu osobnímu majetku.

Hypertextové odkazy

Pokud není stanoveno jinak, odkazy na jiné stránky vyžadují předchozí písemné povolení vlastníků stránek. Stránky mohou uživateli a třetím stranám poskytovat odkazy na jiné stránky nebo jiné internetové zdroje.
Majitelé stránek tyto stránky nekontrolují a nemohou nést žádnou odpovědnost za obsah, reklamu, produkty, služby nebo jakýkoli jiný materiál dostupný na těchto stránkách třetích stran.
Vlastníci stránek nenesou odpovědnost za jakékoli škody a/nebo ztráty, ať už skutečné nebo domnělé, vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na obsah stránek třetích stran nebo na zboží a služby dostupné na těchto stránkách třetích stran.
Uživatel odpovídá za veškerá rizika spojená s používáním obsahu těchto stránek a nese je, zejména pokud se spoléhá na aktuálnost, užitečnost nebo úplnost tohoto obsahu. Pokud odkaz vede uživatele na nezákonný obsah, který je v rozporu s francouzským právem, musí uživatel přerušit prohlížení dotyčné stránky, jinak se vystavuje sankcím stanoveným francouzským právem nebo je odpovědný za právní kroky podniknuté proti uživateli. V takovém případě vyzýváme Uživatele, aby neprodleně informoval vlastníky stránek a příslušné orgány.

Ukládání a archivace

Vlastníci stránek uchovávají nebo nechávají uchovávat svým jménem pro účely archivace kopie obsahu přenášeného prostřednictvím stránek ve svých počítačových systémech v souladu s pravidly platnými v tomto ohledu.

Rozhodné právo - Různé

Tyto podmínky se řídí francouzským právem.
Pokud používáte Stránky mimo území Francie, přebíráte plnou odpovědnost a zavazujete se dodržovat místní platné zákony. Jakékoli nároky týkající se těchto Stránek a/nebo jejich používání se řídí francouzským právem. Souhlasíte s tím, že veškerá soudní řízení, přímo či nepřímo související s těmito Stránkami, podléhají jurisdikci francouzských soudů.
Majitelé stránek si vyhrazují právo podniknout právní kroky proti osobám, které jednají způsobem, který lze považovat za nezákonný nebo protiprávní nebo za porušení těchto podmínek.
Pokud bude některý z bodů těchto podmínek používání shledán nezákonným, neplatným a/nebo nevymahatelným, zůstávají ostatní body nedotčeny.
Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a vlastníky stránek s ohledem na všechny aspekty vašeho používání těchto stránek.

Spory

V případě stížnosti a/nebo v případě jakéhokoli sporu či neshody se uživatel zavazuje hledat smírné řešení s osobou, s níž komunikuje, dříve než se obrátí na soud a/nebo úřady.

Poslat příteli