ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
อะคริลิคทาร์

วิธีทําความสะอาดคราบน้ํามันดินบนอะคริลิค

ค่อยๆขจัดสิ่งตกค้างด้วยเครื่องใช้ขอบกลม จากนั้นใส่เนยหรือมาการีนจํานวนเล็กน้อยลงบนคราบแล้วทิ้งไว้ 5 นาที ลบส่วนเกิน

วางสิ่งของบนผ้าขาวสะอาดแล้วตบคราบด้วยผ้าขาวอีกผืนที่แช่ในจิตวิญญาณสีขาวบริสุทธิ์

ดําเนินการล้างตามปกติตามคําแนะนําในการดูแล

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX