พันธมิตรของเรา

มุ่งมั่นเคียงข้างเราเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

คณะกรรมการการติดฉลากฝรั่งเศสเพื่อการดูแลสิ่งทอ

เว็บไซต์

สมาคมแฟชั่นและสิ่งทอแห่งสหราชอาณาจักร (UKFT)

เว็บไซต์

สมาคมระหว่างประเทศสําหรับสบู่ผงซักฟอกและผลิตภัณฑ์บํารุงรักษา

เว็บไซต์

พันธมิตรที่ไม่แสวงหาผลกําไรที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลกสําหรับอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค

เว็บไซต์

วิธีทําความสะอาดบ้านอย่างปลอดภัยและยั่งยืน

เว็บไซต์

คณะกรรมการยุโรปของผู้ผลิตอุปกรณ์ในประเทศ

เว็บไซต์

ส่งให้เพื่อน