ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
กาวโพลีเอไมด์ / ไนล่อน

วิธีทําความสะอาดกาวคราบบนโพลีเอไมด์ / ไนลอน

ลบกาวส่วนเกินออก

จากนั้นตบคราบด้วยผ้าที่แช่ในน้ําร้อนและน้ําส้มสายชูสีขาว ต่ออายุการดําเนินการหากจําเป็น

ล้างตามคําแนะนําการดูแล

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX