ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
สีน้ํามันอะคริลิค

วิธีทําความสะอาดคราบสีน้ํามันบนอะคริลิก

วางสิ่งของบนผ้าขาวสะอาดแล้วตบคราบด้วยผ้าขาวอีกผืนที่แช่ในวิญญาณสีขาว

จากนั้นตบคราบด้วยผ้าสะอาดที่แช่ในน้ําเย็นแล้วทําซ้ําจนกว่าคราบจะหายไปอย่างสมบูรณ์

เมื่อคราบหายไปให้ล้างรายการของคุณตามคําแนะนําในการดูแล

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX