ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
น้ํามันฝ้าย/น้ํามันเบนซิน

วิธีทําความสะอาดคราบน้ํามันเชื้อเพลิง/น้ํามันเบนซินบนผ้าฝ้าย

ห้ามทําความสะอาดคราบน้ํามันเบนซินด้วยน้ําโดยตรง แช่ผ้าในน้ําส้มสายชู (น้ําส้มสายชูสีขาว 1/2 ถ้วยต่อน้ํา 2 ลิตร) แล้วล้างออก จากนั้นดําเนินการล้างตามปกติตามคําแนะนําในการดูแล

สําหรับสิ่งทอผ้าฝ้ายสีขาวให้ใช้ผงซักฟอก สําหรับผ้าฝ้ายสีให้ใช้ผงซักฟอกเหลว

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX