ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
นีโอพรีนเคี้ยวหมากฝรั่ง

วิธีทําความสะอาดคราบเคี้ยวหมากฝรั่งบนนีโอพรีน

ถูคราบด้วยก้อนน้ําแข็งเพื่อทําให้หมากฝรั่งแข็งตัวหรือวางเสื้อผ้าไว้ในถุงแล้วใส่ในช่องแช่แข็ง

นําหมากฝรั่งออกเบา ๆ ด้วยอุปกรณ์ขอบกลม

จากนั้นดําเนินการล้างตามปกติตามคําแนะนําในการดูแล

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX