Algemene gebruiksvoorwaarden

Het doel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de "AV" genoemd) is het definiëren van de voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de site (hierna de "Site" genoemd) door de gebruiker.
Deze AVV, zoals hieronder uiteengezet, zijn van toepassing op het gebruik van de website gehost in Frankrijk en toegankelijk via www.clevercare.info of via een app. op een mobiele telefoon, tablet of computer (hierna de "Site").

Definities

"Creatie(s)": Alle teksten, commentaren, titels, foto's, geluiden, afbeeldingen, gegevens, tekeningen, geanimeerde sequenties met of zonder geluid, video's, software en illustraties die op de Site verschijnen.
"Merken": clevercare.info-merken, onderscheidende tekens en/of logo's, onderhoudssymbolen, ....
"Eigenaar van de site": Deze Site is eigendom van GINETEX, de International Textile Care Labelling Group.
"Features": verwijst naar alle Features die worden aangeboden aan geregistreerde of niet-geregistreerde Gebruikers, toegankelijk via de Site, in hun huidige en toekomstige versies, evenals alle wijzigingen die ze kunnen ondergaan.
"Site": verwijst naar de site die toegankelijk is via de URL www.clevercare.info of elke andere URL die daarvoor in de plaats kan komen.
"Gebruiker(s)": verwijst naar elke persoon die gebruik maakt van de Site of een van de diensten die op de Site worden aangeboden.

Aanvaarding en wijziging van de GTCU

Toegang tot en gebruik van de Site zijn onderworpen aan aanvaarding en naleving van de AVG. Door deze Site te bezoeken, wordt u verondersteld, in uw hoedanigheid als Gebruiker, bekend te zijn met de AVV en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden.
Vanwege de evoluerende aard van de Site en de aangeboden functies, kunnen we de AVV wijzigen. U wordt daarom geadviseerd om de meest recente versie van de AGV te raadplegen, die op elk moment op de site kan worden geopend, voordat u gaat browsen.

Toegang tot de site en de functies ervan

De Site is gratis toegankelijk voor elke Gebruiker met internettoegang.
De diensten die door de Site worden aangeboden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
- het achterhalen van de betekenis van de GINETEX verzorgingssymbolen;
- het beantwoorden van een quiz,
- toegang tot een reeks informatie en adviezen over de verzorging van textielproducten voor het grote publiek;
- weten wat er gebeurt in de wereld van textielverzorging.

Persoonlijke gegevens

Raadpleeg de pagina Privacybeleid voor informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Intellectuele en industriële eigendom - auteursrecht

De Site vormt een werk dat beschermd wordt door de van kracht zijnde wetten op intellectuele eigendom.

Geen enkele bepaling van deze AV, noch de toegang tot de Site en/of Diensten, impliceert enige overdracht van eigendom van de Knowhow of enig ander intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van GINETEX aan de Gebruiker. Geen enkel recht of licentie met betrekking tot enige octrooiaanvraag, octrooi of enig ander eigendomsrecht wordt, rechtstreeks of onrechtstreeks, toegekend aan de Gebruiker hieronder.

De Gebruiker kan bijgevolg geen enkel recht opeisen op of in verband met de Knowhow of enig ander intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van GINETEX en zal zich ervan onthouden om er, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, inbreuk op te plegen.

De inhoud van de Site, en in het bijzonder de geluiden, beelden, foto's, video's, geschriften, teksten, animaties, programma's, grafisch charter, hulpprogramma's, databanken, software, enz. zijn beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en behoren GINETEX toe.

De Site en zijn inhoud zijn beschermd door het Franse Wetboek van Intellectueel Eigendom, in het bijzonder door auteursrechten, modelrechten en merkenrechten.

Alle andere rechten zijn voorbehouden.

De Gebruikers stemmen er uitdrukkelijk mee in om geen inhoud te uploaden, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, aan te passen, te vervormen, te integreren, te publiceren, te registreren, te versturen, door te sturen of beschikbaar te maken die een inbreuk vormt op een auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere intellectuele en/of industriële eigendomsrechten. In het bijzonder verbinden de Gebruikers zich ertoe om geen Gegevens te downloaden die online worden geplaatst of toegankelijk worden gemaakt door GINETEX, rechtstreeks of onrechtstreeks, op de Site, met uitzondering van deze die uitdrukkelijk worden aangeduid als downloadbaar door GINETEX.

De Gebruikers verbinden zich ertoe de intellectuele eigendomsrechten van derden te respecteren, onder welke vorm ook, met inbegrip van elke code (HTML, CSS, JavaScript, enz.).

Zonder de draagwijdte van de andere bepalingen hiervan te beperken, zijn de naam "GINETEX", de logo's, de Site, de domeinnamen, de namen en alle andere handelsmerken en/of handelsnamen op de Site handelsmerken, handelsnamen of dienstmerken van GINETEX (samen de "Merken").

De Gebruiker verbindt er zich toe om geen enkel van de Merken te tonen of te gebruiken, op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GINETEX Alle andere handelsmerken, dienstmerken, logo's en handelsnamen van derden die voorkomen op de Site zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Geen enkele overdracht of toekenning van rechten onder de Merken wordt gemaakt of zal worden geïmpliceerd door enige bepaling van deze AGV of door enige andere bepaling op de Site, en alle rechten op de Merken worden voorbehouden door GINETEX of de respectievelijke eigenaars.

Aansprakelijkheid van de gebruiker

Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor hun gebruik van de Site en, indien van toepassing, de Services.

Gebruikers erkennen uitdrukkelijk dat het gebruik van de Site en/of de services op hun eigen risico is. De gegevens die worden verkregen bij het gebruik van de Site en/of de diensten worden geleverd "zoals ze zijn" en worden beschikbaar gesteld zonder enige andere garantie, verklaring, voorwaarde of verbintenis dan wettelijke en reglementaire garanties.
De Gebruiker verbindt zich ertoe de Site niet te gebruiken voor onwettige handelingen die de rechten en belangen van derden kunnen schenden of die de Site kunnen beschadigen, overbelasten, uitschakelen, in diskrediet brengen of vernietigen. Evenzo verbindt de Gebruiker zich ertoe geen enkele handeling of actie op deze Site te ondernemen die de naam en het imago van de Eigenaars van de Site, hun Merken en/of logo's, en die van en/of hun partners kan bezoedelen.
De Gebruiker verbindt zich ertoe om op geen enkele wijze inhoud te versturen of door te geven die onwettig is, inbreuk maakt op de rechten van derden, duidelijk onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, beledigend, vulgair, obsceen, inbreuk plegend op de privacy van anderen, haatdragend, racistisch, op enigerlei wijze nadelig voor minderjarigen of anderszins verwerpelijk is, en garandeert de Eigenaars van de Site in dit opzicht.
Alle gebruikers verbinden zich ertoe om in het algemeen de gedragsregels die op het internet worden aanvaard na te leven en in het bijzonder om :
- de gebruikelijke beleefdheidsregels te respecteren;
- het thema van de site te respecteren en alle berichten duidelijk en leesbaar te schrijven
- geen persoonlijke gegevens van anderen te verzamelen, op te slaan en/of te verspreiden of hun persoonlijke gegevens zonder toestemming te verspreiden;
- zich niet in te laten met "spamming"-activiteiten, d.w.z. het meerdere keren versturen van dezelfde berichten naar talrijke andere gebruikers;
- geen computerprogramma's te verspreiden of te gebruiken met destructieve functies, zoals virussen, wormprogramma's, Trojaanse paarden of robots die zijn ontworpen om te scrollen of meerdere schermen weer te geven, of andere activiteiten die zijn ontworpen om de online communicatie te verstoren;
- de Site niet te gebruiken voor commerciële doeleinden, in het bijzonder voor promotiedoeleinden, en in het algemeen geen producten en diensten aan te bieden tegen directe of indirecte vergoeding.
Sommige functies van de Site stellen gebruikers in staat om inhoud te delen op sociale netwerken en/of met hun contacten door deze per e-mail te verzenden. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor dit delen en verzenden, in het bijzonder voor het verzenden van inhoud aan minderjarigen of het gebruik van de e-mailadressen van hun contactpersonen.
In het kader van zijn tussenkomst en onder voorbehoud van de verwerkte en/of opgeslagen informatie, is GINETEX verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Gebruik van advies

Elk gebruik van het advies op de Site is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.
De Eigenaar van de Site garandeert niet de resultaten van het gebruik van het advies of andere informatie die op de Site wordt verspreid, noch dat het zal voldoen aan de verwachtingen van internetgebruikers of anderen of dat de resultaten nauwkeurig en betrouwbaar zullen zijn.
Bijgevolg kan GINETEX in dit opzicht niet aansprakelijk worden gesteld.

Verantwoordelijkheid van de site-eigenaren

Wij gebruiken alle redelijke middelen die tot onze beschikking staan om een kwalitatief goede toegang tot de Site en/of de Features te garanderen. De Site is 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk, behalve in geval van overmacht of een gebeurtenis waarover wij geen controle hebben, en onder voorbehoud van storingen en onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn voor de goede werking van de Site. Bovendien kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen in het netwerk en/of de servers of andere gebeurtenissen waarover wij geen controle hebben en die de toegang tot de Site en/of de Functies kunnen verhinderen of belemmeren.
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, deze Site en/of de Features geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te onderbreken, tijdelijk of permanent, om onderhoud uit te voeren of om welke andere reden dan ook, zonder dat de onderbreking aanleiding kan geven tot enige verplichting of compensatie. Binnen de grenzen van wat wettelijk is toegestaan, geven de Eigenaars van de Site geen enkele impliciete of expliciete garantie met betrekking tot de werking en/of de inhoud van de Site, en in het bijzonder met betrekking tot de tips en andere adviezen op de Site, die enkel ter informatie worden gegeven. De Eigenaars van de Site kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte, commerciële of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van de Site, de informatie op de Site of elementen waarover zij geen controle hebben, en in het bijzonder voor schade die kan worden geleden door uw technische omgeving, zoals uw mobiele browsers, software, apparatuur, netwerken (modems, telefoon, enz.) en alle apparatuur die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site, evenals uw persoonlijke eigendommen.

Hyperlinks

Tenzij anders bepaald, is voor links naar andere sites voorafgaande schriftelijke toestemming van de Site-eigenaren vereist. De Site kan de Gebruiker en derden voorzien van links naar andere sites of andere internetbronnen.
De Site-eigenaren hebben geen controle over deze sites en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of ander materiaal dat beschikbaar is op deze sites van derden.
De Site-eigenaren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies, feitelijk of vermeend, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op de inhoud van sites van derden of de goederen en diensten die beschikbaar zijn op dergelijke sites van derden.
De Gebruiker is verantwoordelijk voor en draagt alle risico's met betrekking tot het gebruik dat hij maakt van de inhoud van de Site, met name wanneer hij vertrouwt op de actualiteit, bruikbaarheid of volledigheid van deze inhoud. Als een link de Gebruiker leidt naar illegale inhoud die in strijd is met de Franse wet, moet de Gebruiker zijn raadpleging van de betreffende site onderbreken, anders loopt hij de sancties op waarin de Franse wet voorziet of is hij aansprakelijk voor gerechtelijke stappen die tegen de Gebruiker worden ondernomen. In dit geval verzoeken wij de Gebruiker om de site-eigenaren en de bevoegde autoriteiten onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Bewaren en archiveren

De Eigenaren van de Site bewaren of laten bewaren voor hun rekening, voor archiveringsdoeleinden, een kopie van de inhoud die via de Site wordt verzonden in hun computersystemen, in overeenstemming met de regels die in dit opzicht van toepassing zijn.

Toepasselijk recht - Diversen

Deze voorwaarden vallen onder het Franse recht.
Als u de Site buiten het Franse grondgebied gebruikt, neemt u de volledige verantwoordelijkheid op u en verbindt u zich ertoe de geldende lokale wetten na te leven. Elke vordering met betrekking tot deze Site en/of het gebruik ervan valt onder het Franse recht. U stemt ermee in dat elke juridische procedure, direct of indirect gerelateerd aan deze Site, valt onder de jurisdictie van de Franse rechtbanken.
De eigenaars van de Site behouden zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen personen die handelen op een manier die als illegaal of onwettig kan worden beschouwd of in strijd met deze voorwaarden.
Als een van de clausules van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig en/of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige clausules onaangetast.
Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en de Site-eigenaren met betrekking tot alle aspecten van uw gebruik van deze Site.

Geschillen

In het geval van een klacht en/of een geschil of meningsverschil verbindt de gebruiker zich ertoe een minnelijke schikking te treffen met de persoon met wie hij spreekt, alvorens de zaak aanhangig te maken bij de rechtbank en/of de autoriteiten.

Stuur dit naar een vriend