Γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Σκοπός των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης (εφεξής "ΓΟΧ") είναι να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης του ιστότοπου (εφεξής "ιστότοπος") από τον χρήστη.
Οι παρόντες ΓΟΣ, όπως παρατίθενται παρακάτω, ισχύουν για τη χρήση του δικτυακού τόπου που φιλοξενείται στη Γαλλία και είναι προσβάσιμος στη διεύθυνση www.clevercare.info ή μέσω εφαρμογής. σε κινητό τηλέφωνο, tablet ή υπολογιστή (εφεξής ο "δικτυακός τόπος").

Ορισμοί

"Δημιουργία(ες)": Όλα τα κείμενα, τα σχόλια, οι τίτλοι, οι φωτογραφίες, οι ήχοι, οι εικόνες, τα δεδομένα, τα σχέδια, οι κινούμενες ακολουθίες με ή χωρίς ήχο, τα βίντεο, το λογισμικό και οι απεικονίσεις που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα.
"Σήματα": clevercare.info, διακριτικά σήματα ή/και λογότυπα, σύμβολα συντήρησης, ...
"Ιδιοκτήτης του δικτυακού τόπου": Ο παρών δικτυακός τόπος αποτελεί ιδιοκτησία της GINETEX, της Διεθνούς Ομάδας Ετικετών Φροντίδας Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων.
"Χαρακτηριστικά": Αναφέρεται σε όλα τα Χαρακτηριστικά που παρέχονται στους εγγεγραμμένους ή μη χρήστες, προσβάσιμα μέσω της Ιστοσελίδας, στις τρέχουσες και μελλοντικές εκδόσεις τους, καθώς και σε τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να υποστούν.
"Ιστότοπος": αναφέρεται στον ιστότοπο που είναι προσβάσιμος από τη διεύθυνση URL www.clevercare.info ή οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση URL που μπορεί να υποκατασταθεί.
"Χρήστης(-ες)": αναφέρεται σε κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα.

Αποδοχή και τροποποίηση της ΓΣΕΕ

Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει την αποδοχή και τη συμμόρφωση με τις ΓΟΣΔ. Με την περιήγησή σας στον παρόντα Ιστότοπο, τεκμαίρεται ότι, υπό την ιδιότητά σας ως Χρήστη, γνωρίζετε τις ΓΟΣΔ και τις αποδέχεστε ανεπιφύλακτα.
Λόγω της εξελισσόμενης φύσης της Ιστοσελίδας και των προσφερόμενων λειτουργιών, ενδέχεται να τροποποιήσουμε τις ΓΟΣΔ. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να ανατρέχετε στην τελευταία έκδοση των ΓΟΠΣ, η οποία είναι προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή στον Ιστότοπο, πριν από την περιήγησή σας.

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο και τις λειτουργίες του

Ο Ιστότοπος είναι προσβάσιμος δωρεάν σε κάθε Χρήστη με πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την Ιστοσελίδα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:
- την εξεύρεση της σημασίας των συμβόλων φροντίδας της GINETEX,
- την απάντηση σε ένα κουίζ,
- πρόσβαση σε μια σειρά πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με τη φροντίδα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων για το ευρύ κοινό,
- την ενημέρωση για το τι συμβαίνει στον κόσμο της φροντίδας των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Προσωπικά δεδομένα

Για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανατρέξτε στη σελίδα Πολιτική απορρήτου.

Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία - πνευματικά δικαιώματα

Η Ιστοσελίδα αποτελεί έργο που προστατεύεται από τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Καμία παροχή των παρόντων ΓΟΣ, ούτε η πρόσβαση στον Ιστότοπο και/ή στις Υπηρεσίες, δεν συνεπάγεται μεταβίβαση της κυριότητας της Τεχνογνωσίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος πνευματικής και/ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της GINETEX στον Χρήστη. Κανένα δικαίωμα ή άδεια χρήσης σε σχέση με οποιαδήποτε αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ευρεσιτεχνίας ή άλλου δικαιώματος ιδιοκτησίας δεν παραχωρείται, άμεσα ή έμμεσα, στον Χρήστη στο πλαίσιο του παρόντος.

Συνεπώς, ο Χρήστης δεν µπορεί να διεκδικήσει κανένα δικαίωµα επί ή σε σχέση µε την Τεχνογνωσία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα πνευµατικής ή/και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας της GINETEX και οφείλει να απέχει από την προσβολή της, εν όλω ή εν µέρει, άµεσα ή έµµεσα.

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, και ιδίως οι ήχοι, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα βίντεο, τα κείμενα, τα κείμενα, οι κινούμενες εικόνες, τα προγράμματα, οι γραφικοί χάρτες, τα βοηθητικά προγράμματα, οι βάσεις δεδομένων, το λογισμικό κ.λπ. προστατεύονται από τις διατάξεις του Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και ανήκουν στη GINETEX.

Ο δικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του προστατεύονται από τον γαλλικό κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα σχεδίων και τα δικαιώματα εμπορικών σημάτων.

Όλα τα άλλα δικαιώματα διατηρούνται.

Οι χρήστες συμφωνούν ρητά να μην ανεβάζουν, κατεβάζουν, αντιγράφουν, τροποποιούν, προσαρμόζουν, παραμορφώνουν, ενσωματώνουν, δημοσιεύουν, καταχωρίζουν, αποστέλλουν, μεταδίδουν ή καθιστούν διαθέσιμο οποιοδήποτε περιεχόμενο που παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, εμπορικού απορρήτου ή άλλο δικαίωμα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ειδικότερα, οι χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη μεταφορτώνουν οποιαδήποτε δεδομένα που έχουν τεθεί στο διαδίκτυο ή έχουν καταστεί προσβάσιμα από τη GINETEX, άμεσα ή έμμεσα, στην Ιστοσελίδα, με εξαίρεση εκείνα που αναφέρονται ρητά ως μεταφορτώσιμα από τη GINETEX.

Οι χρήστες δεσμεύονται να σέβονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε κώδικα (HTML, CSS, JavaScript κ.λπ.).

Χωρίς να περιορίζεται το πεδίο εφαρμογής των λοιπών διατάξεων του παρόντος, το όνομα "GINETEX", τα λογότυπα, η Ιστοσελίδα, τα ονόματα τομέων, τα ονόματα και όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ή/και εμπορικές ονομασίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα είναι εμπορικά σήματα, εμπορικές ονομασίες ή σήματα υπηρεσιών της GINETEX (συλλογικά, τα "Σήματα").

Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην εμφανίζει ή να μην χρησιμοποιεί, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιοδήποτε από τα Σήματα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της GINETEX Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, λογότυπα και εμπορικές ονομασίες τρίτων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Καμία μεταβίβαση ή παραχώρηση δικαιωμάτων βάσει των σημάτων δεν γίνεται ούτε υπονοείται από οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων ΓΟΣ ή από οποιαδήποτε άλλη διάταξη που περιέχεται στον Ιστότοπο, και όλα τα δικαιώματα επί των σημάτων διατηρούνται από τη GINETEX ή τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

Ευθύνη του χρήστη

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη χρήση της Ιστοσελίδας και, κατά περίπτωση, των Υπηρεσιών.

Οι χρήστες αναγνωρίζουν ρητά ότι η χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των υπηρεσιών της γίνεται με αποκλειστική ευθύνη τους. Τα δεδομένα που λαμβάνονται κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των υπηρεσιών της παρέχονται "ως έχουν" και διατίθενται χωρίς καμία άλλη εγγύηση, δήλωση, όρο ή δέσμευση, εκτός από τις νομικές και κανονιστικές εγγυήσεις.
Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο για τη διάπραξη οποιασδήποτε παράνομης πράξης που μπορεί να παραβιάσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τρίτων ή που μπορεί να βλάψει, να υπερφορτώσει, να απενεργοποιήσει, να δυσφημίσει ή να καταστρέψει τον Ιστότοπο. Ομοίως, ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη διαπράξει οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια στην παρούσα Ιστοσελίδα που μπορεί να αμαυρώσει το όνομα και την εικόνα των Ιδιοκτητών της Ιστοσελίδας, τα σήματα ή/και τα λογότυπά τους, καθώς και εκείνα ή/και εκείνα των συνεργατών τους.
Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποστέλλει ή μεταδίδει με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο που είναι παράνομο, παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων, είναι προδήλως παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, καταχρηστικό, συνιστά παρενόχληση, δυσφημιστικό, προσβλητικό, χυδαίο, άσεμνο, παραβιάζει την ιδιωτική ζωή άλλου, είναι μισητό, ρατσιστικό, με οποιονδήποτε τρόπο επιζήμιο για τους ανηλίκους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο καταδικαστέο, και εγγυάται τους Ιδιοκτήτες του Ιστοτόπου ως προς αυτό.
Όλοι οι χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται γενικά με τους κανόνες συμπεριφοράς που είναι αποδεκτοί στο Διαδίκτυο και ειδικότερα να :
- να σέβονται τους συνήθεις κανόνες ευγένειας,
- να σέβονται το θέμα της ιστοσελίδας και να γράφουν όλα τα μηνύματα με σαφή και ευανάγνωστο τρόπο,
- να απέχουν από τη συλλογή, την αποθήκευση ή/και τη διάδοση προσωπικών δεδομένων άλλων ή από τη διάδοση των προσωπικών τους δεδομένων χωρίς άδεια,
- να μην εμπλέκεται σε δραστηριότητες "spamming", δηλαδή να στέλνει τα ίδια μηνύματα πολλές φορές σε πολλούς άλλους χρήστες,
- να μην διανέμει ή χρησιμοποιεί προγράμματα υπολογιστών με καταστροφικές λειτουργίες, όπως ιούς, προγράμματα σκουληκιών, δούρειους ίππους ή ρομπότ που έχουν σχεδιαστεί για να μετακινούνται ή να εμφανίζουν πολλαπλές οθόνες, ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που αποσκοπεί στη διακοπή της διαδικτυακής επικοινωνίας,
- να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για εμπορικούς σκοπούς, ιδίως για διαφημιστικούς σκοπούς, και, γενικά, να μην προσφέρετε προϊόντα και υπηρεσίες έναντι άμεσης ή έμμεσης αμοιβής.
Ορισμένες από τις Λειτουργίες του Ιστότοπου επιτρέπουν στους Χρήστες να μοιράζονται περιεχόμενο σε κοινωνικά δίκτυα ή/και με τις επαφές τους στέλνοντάς το μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εν λόγω κοινοποίηση και αποστολή, ιδίως όσον αφορά την αποστολή περιεχομένου σε ανηλίκους ή τη χρήση των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των επαφών του.
Στο πλαίσιο της παρέμβασής της και με την επιφύλαξη των πληροφοριών που υποβάλλονται σε επεξεργασία ή/και αποθηκεύονται, η GINETEX είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Χρήση συμβουλών

Οποιαδήποτε χρήση των συμβουλών που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη.
Ο Ιδιοκτήτης της Ιστοσελίδας δεν εγγυάται τα αποτελέσματα της χρήσης των συμβουλών ή άλλων πληροφοριών που διαδίδονται στην Ιστοσελίδα, ούτε ότι θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες των χρηστών του Διαδικτύου ή άλλων ή ότι τα αποτελέσματα θα είναι ακριβή και αξιόπιστα.
Κατά συνέπεια, η GINETEX δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη από αυτή την άποψη.

Ευθύνη των ιδιοκτητών του ιστότοπου

Χρησιμοποιούμε όλα τα εύλογα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να διασφαλίσουμε την ποιοτική πρόσβαση στον Ιστότοπο ή/και στις Λειτουργίες. Ο Ιστότοπος είναι προσβάσιμος 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, εκτός από την περίπτωση ανωτέρας βίας ή συμβάντος πέραν του ελέγχου μας, και με την επιφύλαξη τυχόν βλαβών και εργασιών συντήρησης που είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του Ιστότοπου. Επιπλέον, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν δυσλειτουργία του δικτύου ή/και των διακομιστών ή για οποιοδήποτε άλλο γεγονός πέραν του ελέγχου μας, το οποίο μπορεί να εμποδίσει ή να μειώσει την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή/και τις λειτουργίες.
Διατηρούμε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε, προσωρινά ή μόνιμα, το σύνολο ή μέρος του παρόντος Ιστότοπου ή/και των Λειτουργιών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε συντήρηση ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, χωρίς η διακοπή να συνεπάγεται οποιαδήποτε υποχρέωση ή αποζημίωση. Εντός των ορίων που επιτρέπει ο νόμος, οι Ιδιοκτήτες της Ιστοσελίδας δεν παρέχουν καμία εγγύηση, σιωπηρή ή ρητή, σχετικά με τη λειτουργία ή/και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, και ιδίως σχετικά με τις συμβουλές και άλλες συμβουλές στην Ιστοσελίδα, οι οποίες παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οι Ιδιοκτήτες της Ιστοσελίδας δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, εμπορική ή άλλη, που προκύπτει από τη χρήση της Ιστοσελίδας, τις πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα ή στοιχεία που βρίσκονται εκτός του ελέγχου τους, και ιδίως για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να υποστεί το τεχνικό σας περιβάλλον, όπως τα προγράμματα περιήγησης στο κινητό σας, το λογισμικό, ο εξοπλισμός, τα δίκτυα (μόντεμ, τηλέφωνο κ.λπ.) και κάθε εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και η προσωπική σας περιουσία.

Σύνδεσμοι υπερκειμένου

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, οι σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους απαιτούν προηγούμενη γραπτή άδεια από τους ιδιοκτήτες του ιστότοπου. Ο Ιστότοπος μπορεί να παρέχει στον Χρήστη και σε τρίτους συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ή άλλες πηγές στο Διαδίκτυο.
Οι Ιδιοκτήτες της Ιστοσελίδας δεν ελέγχουν αυτές τις τοποθεσίες και δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι ή να φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο, τη διαφήμιση, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή οποιοδήποτε άλλο υλικό είναι διαθέσιμο σε αυτές τις τοποθεσίες τρίτων.
Οι Ιδιοκτήτες της Ιστοσελίδας δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή/και απώλεια, πραγματική ή εικαζόμενη, που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από το περιεχόμενο των ιστοτόπων τρίτων ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται σε αυτούς τους ιστοτόπους τρίτων.
Ο χρήστης είναι υπεύθυνος και φέρει όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, ιδίως όταν βασίζεται στην επικαιρότητα, τη χρησιμότητα ή την πληρότητα αυτού του περιεχομένου. Εάν ένας σύνδεσμος οδηγήσει τον Χρήστη σε παράνομο περιεχόμενο, κατά παράβαση της γαλλικής νομοθεσίας, ο Χρήστης οφείλει να διακόψει την επίσκεψή του στον εν λόγω ιστότοπο, διαφορετικά θα υποστεί τις κυρώσεις που προβλέπονται από τη γαλλική νομοθεσία ή είναι υπεύθυνος για την ανάληψη νομικών μέτρων εναντίον του Χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση, καλούμε τον Χρήστη να ενημερώσει αμέσως τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας και τις αρμόδιες αρχές.

Συντήρηση και αρχειοθέτηση

Οι Ιδιοκτήτες της Ιστοσελίδας θα διατηρούν ή θα διατηρούν για λογαριασμό τους, για σκοπούς αρχειοθέτησης, αντίγραφο του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω της Ιστοσελίδας στα συστήματα πληροφορικής τους, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν εν προκειμένω.

Εφαρμοστέο δίκαιο - Διάφορα

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το γαλλικό δίκαιο.
Εάν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα εκτός της γαλλικής επικράτειας, αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη και δεσμεύεστε να συμμορφώνεστε με τους τοπικούς νόμους που ισχύουν. Οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με την παρούσα ιστοσελίδα ή/και τη χρήση της διέπεται από το γαλλικό δίκαιο. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε νομική διαδικασία, που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την παρούσα Ιστοσελίδα, υπόκειται στη δικαιοδοσία των γαλλικών δικαστηρίων.
Οι Ιδιοκτήτες της Ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να προβούν σε νομικές ενέργειες κατά προσώπων που ενεργούν με τρόπο που μπορεί να θεωρηθεί παράνομος ή παράνομος ή κατά παράβαση των παρόντων όρων.
Εάν κάποια από τις ρήτρες των παρόντων όρων χρήσης κριθεί παράνομη, άκυρη ή/και μη εκτελεστή, οι υπόλοιπες ρήτρες παραμένουν ανεπηρέαστες.
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και των Ιδιοκτητών της Ιστοσελίδας σε σχέση με όλες τις πτυχές της χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας από εσάς.

Διαφορές

Σε περίπτωση καταγγελίας και/ή σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς ή διαφωνίας, ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναζητήσει φιλική λύση με το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται, προτού προσφύγει στο δικαστήριο και/ή στις αρχές.

Στείλτε το σε ένα φίλο